Реализирани проекти и програми

 

 Програма"Отглеждане на деца без родители в настойнически семейства в България" 

    Програмата се осъществява по Споразумение от 25.05.1993 г. между тогавашното Министерство на образованието, науката и културата с министър проф.д-р М.Димитров и Фондация "Сирак", като за цел на програмата е определено осъществяне правото на всяко дете на развитие в семейна среда - биологично семейство или заместваща го приемна семейна грижа.  Подготовката за изпълнението на тази програма започва още през 1991 г. с методическата и финансова помощ на Христиански детски фонд на Великобритания, като първа стъпка за въвеждане на "приемна грижа" като алтернатива на единствено допустимия от закона и прилаган до този момент в страната институционален модел за отглеждане на деца без родители. Поради липса на законова регламентация за въвеждане на приемното родителство в социалната практика, Фондация "Сирак" среща съпротивата на държавните органи отговорни за грижата за деца без родители и стига до цитираното по-горе споразумение използувайки единствено възможния сатут на "настойник" /вместо "приемен родител"/ по действащия Семеен кодекс. Целта на Програмата е настаняване на деца от 3 до 10-годишна възраст от домовете за сираци, които не могат да бъдат осиновени поради липса на документиран отказ от родителство  в семейства, които  да се грижат за тяхното отглеждане, възпитание, образование и защита на интересите им до навършване на пълнолетие, като за целта се оформя статут на настойници за приемните родители в съответните общински съвети.

    За изпълнението на Програмата се изработват: Критерии и условия за подбор на настойници / приемни родители/; Методика  и програма за обучение на настойноци-приемни родители; Методика за настаняване на деца в настойнически /приемни/ семейства; Методика за социален контрол и осигуряване на социална и психологическа подкрепа на децата и семействата по време и след настаняването. Провеждат се обучителни курсове за приемни родители и социални работници по процеса на настаняване и последващ социален контрол в т.ч. и във Великобритания.  В рамките на Програмата се осигурява  финансова подкрепа на приемащите семества, чрез спонсори  от Великобритания и България, като за издръжка на настаненото дете се предоставя ежемесечно сума в рузмер на минималната работна заплата.

    До приключване действието на Програмата с приемането от Народното събрние на Закона за закрила на детето през 2000 г. в кйто се регламентира приемната грижа, като мярка за закрила, Фондация "Сирак" е извършила настанявания на 65 деца в приемни семейства с осигурен социален патронаж и контрол, обучени са   ? приемни родители  

  

Проект “Овластяване и социална интеграция на младежи, напускащи институции” по програма ФАР Гражданско общество 2003-декември 2005-ноември 2006г

 

    Фондация “Сирак” в партньорство с Младежка организация за развитие към Европа – МОРЕ, гр. Самоков реализира  проект “Овластяване и социална интеграция на млади хора, напускащи институции”, финансиран по програма “Развитие на гражданско общество “ 2003. Проектът бе насочен към младите хора, живеещи в домове за деца, млади хора от общината, работещите в местните институции за деца и специалистите по закрила на детето в гр. Долна баня, с. Гуцал – община Долна Баня и с. Първомай, община Петрич.

     Проектът успя да преодолее конкретни проблеми и дефицити в системата за институционално отглеждане на деца и млади хора като повиши способността на младите хора, напускащи институциите да бъдат пълноценни участници в живота на местната общност; подобри качеството на грижа за тях, вследствие на повишената мотивация и професионално нива на специалистите; отвори повече институциите към околните общности; разнообрази услугите, предоставяни в домовете, вследствие на по-добрата информираност на работещите, от една страна, и на включването на повече и с по-разнообразен опит специалисти по закрила на детето; задоволи по-пълно и по-ефективно нуждите на младежите от изява, социални контакти и емоционални връзки.

 

Стипендия "Ерик Вайс"

   Стипендия "Ерик Вайс" е учредена с Решение на Настоятелството на Фондация "Сирак" от 5.05.1994г. в израз на признателност към г-н Ерик Вайс - бивш главен секретар на Културната служба към Посолството на Републка Франция, за неговата всеотдайна дейност за подпомагане на децата без родители, дългогодишното му дартелство и подкрепа на усилията и програмите на Фондация "Сирак" за подобряване услвията на живот, възпитание, образование и социална реализация на децата без родители.
  Стипендията се финансира с набрани и предоставени на Фондацията от господин Вайс средства след удобрение на предложените кандидатите от г-н Вайс  от 1992 г. до 2008 г. Стипендианти на Фондацията са над 30 известни вече български оперни певци, музиканти и художници.
   


 

 Проект “Шанс да остана в моето семействоЦентър за семейно консултиране и подкрепа за деца и семейства в риск”- София

    Проектът “Шанс да остана в моето семейство – Център за семейно консултиране и подкрепа за деца и семейства в риск” бе реализиран за срок от 16 месеца – 01.03.2007 – 30.06.2008 г. с цел да развива и предоставя в общността интегрирани социални услуги – социално, психологическо и правно консултиране за деца от 3 до 18 години в риск и техните семейства на територията на град София чрез изграждане на Център за семейно консултиране и подкрепа и мобилна социална работа. Социалните  услуги се предоставяха в партньорство с деветте Отдела за закрила на детето в град София. Социалните  услуги на Центъра бяха насочени към най-уязвимите групи деца и семейства, в които е налице висока степен на риск от отделяне на детето от семейството и настаняването му в институция. като мярка за закрила.

            Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма BG 2004/016-711.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

 Проектът допринесе за изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между НПО и отделите за закрила на детето. Дейностите по проекта подпомгнаха семействата в риск да развият своя капацитет да посрещат нуждите на своите деца, което да предотврати отделянето на детето от семейната среда и настаняването му в институция.

           

Партньори

Проектът “Шанс да остана в моето семейство – Център за семейно консултиране и подкрепа за деца и семейства в риск” бе осъществен от SOS Детски селища България в партньорство с:

Фондация “Сирак”, чийто екип работи в училища и детски градини на територията на град София и организира работилници по “Права на децата”; “Рисково поведение и как де се предпазим”; “Училище за родители и

Фондация “За Малките и За Големите”, които реализираха психологическото консултиране за децата и родителите; брачна и семейна терапия; психомоторни занимания за децата; супервизия на екипа

 

Постигнати резултати:

Намаляване броя на децата, настанени в институции в град София;

Повишаване на капацитета на семействата в риск да осигурят необходимите условия за физическото, интелектуалното и духовното развитие на техните деца;

Развитие на партньорство между общинските структури за закрила на детето и НПО в предоставянето на алтернативни социални услуги;

Предоставяне на качествени социални услуги за подкрепа на деца и семейства в риск:

- деца в риск от изоставяне – 150 деца;

- семейства в риск – 100 семейства;

- семейства, които изпитват затруднения в отглеждането на децата – 50 семейства;

- деца в училищна възраст – 500 деца.

 

 

Търсене