За дарителството и дарители

Как да помогнете

    Като  хуманитарна организация, насочила усилията си към създаване на нормални условия за живот, равен шанс за получаване на качествено образование и реализация  на българските деца без родителска подкрепа, ние осъществяваме своята дейност на базата на дарения от страна на местни и чуждестранни юридически и физически лица.

    Гаранция за целевото изразходване на дарителските средства дават eжегодните отчети, които като неправителствена организация за обществополезна дейност представяме на Централния регистър към Министерство на правосъдието и всички заинтересовани лица при поискване. Нашите дарители и социални спонсори получават предвидените според българското данъчно законодателство договори и удостоверения за дарения.

 

Информация за нашите дарители

Данъчни облекчения за юридически лица:

    Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица

    Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т.1 "Л" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ.docx (12600)

Служебна бележка.doc (30208)

Почетна грамота.doc (42496)

 

 

Н А Ш И Т Е    Д А Р И Т Е Л И

 

 

1935 - 2015

    Д-р Желю Желев - Президент на Република България, през двата си мандата 1990-1992г. и 1992-1997г. дарява ежемесечно една трета от заплатата си на Фондация „Сирак”. С дарените от Президента Д-р Желев лични средства се слага началото на програмата на Фондацията за подпомагане на образованието и  отпускане на стипендии на лишени от родителска грижа деца и младежи.

     На   30 януари 2015 г.  с решение  на  Управителния съвет е учредена стипендия „Д-р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ” в памет на дарителя и покровителя на Фондацията, за неговата доброта и любов към децата без родители. Стипендията се присъжда на младежи и девойки лишени от родителска грижа, изучаващи специалност „Философия” с отличен успех.     
 

   

  1926 - 2009

    Анета Стоянова Атанасова – юрист и дъщеря на големия български издател Стоян Атанасов, оставя завещание в полза на Фондация „Сирак”. Със завещаната сума с решение на Управителния съвет от 16.06.2009 г. е учредена Стипендия “АНЕТА АТАНАСОВА” в памет на голямата дарителка. Стипендията се присъжда на младежи и девойки лишени от родителска грижа, изучаващи специалностите „Българска филология”, „Журналистика”, „Книгоиздаване” с отличен успех.

    

 

 

    За учeбната 2017/2018 година  ДАНЕКС 2002 ЕООД е най-новият дарител на Фондация „Сирак“ със сумата от 12000 /дванадесет хиляди лева/ за  програма „Нашето бъдеще“ , с които  осигури  5 целогодишни стипендии за студенти  по 200 лв. месечно.

    За учeбната 2018/2019 година  ДАНЕКС 2002 ЕООД  дари на Фондация „Сирак“  сумата от 14400 /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ за  програма „Нашето бъдеще“ , с които  осигури  6 целогодишни стипендии за студенти  по 200 лв. месечно.

       

    Благотворителната фондация на Международен женски клуб-София е дългогодишен партньор на Фондация „Сирак“ от учредяването ни през 1990 г.  За учебната 2016/ 2017 г. освен отпуснаните две стипендии за студенти лишени от родителска грижа на стойност 4800 лв.по програма „Нашето бъдеще“, те отпуснаха и сумата от 4000 лв. за изплащане на едногодишни  стипендии за осирогелите сестрички от с.Хитрино – Рейхания и Севги Рагуб.
    За учeбната 2017/2018 година Благотворителната фондация на Международен женски клуб-София е най-големия дарител на Фондация „Сирак“ със сумата от 20160 /двадесет холяди сто и шестдесет лева/ за  програма „Нашето бъдеще“ , с които се осигуряват 6 целогодишни стипендии за студенти по 200 лв. месечно  и 4 стипендии за ученици от гимназиален курс по 120 лв.месечно.

 

Физически лица дарители за 2018 и 2019 година:
 

 

  • Ралица Павлова
  • Андреа Туфарели
  • Нено Михнев 
  • Всички доброволни сътрудници на Фонадацията
 
    Управителният съвет на Фондация "Сирак" изказва гореща благодарност на всички свои дарители за дългогодишната подкрепа на нашите усилия да помогнем на младите хора, лишени от родителска грижа в стремежа им да получат добро образование!

Търсене